Nejčastější otázky

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně vlastností a použití našich výztužných vláken.

FORTA-FI™

Jak může tak malá dávka vláken FORTA-FI™ mít tak velký účinek pro zpevnění asfaltové směsi??


FORTA-FI™ je směs několika různých typů vláken, z nichž každý hraje důležitou roli při vyztužení asfaltové směsi. Některá vlákna jsou navržena tak, aby se ve směsi roztavila a napomohla rozmíchání a adhezi vláken pro vysoké teploty a přitom zlepšují vlastnosti dané směsi při nízkých i vysokých teplotách. Vlákna pro vysoké teploty patří k nejpevnějším vůbec vyráběným vláknům a mají průměr odpovídající asi 1/10 průměru lidského vlasu. Tato kombinace vytváří vysokou tahovou pevnost s větší plochou povrchu pro zvýšení adheze k pojivu. Zároveň také zajišťuje vysoký počet jednotlivých vláken ve směsi, kdy v každém cm3 směsi je přibližně 42 vláken, v jedné tuně směsi pak více než 18 miliónů vláken!
Působí vlákna FORTA-FI™ jakékoliv problémy při zpracování asfaltové směsi?


Ne, vlákna FORTA-FI™ jsou přidávána v kterémkoliv bodu procesu míchání, po přidání všech složek kameniva a před přidáním tekutého asfaltového pojiva. I když se vlákna rozmíchají rovnoměrně a úplně v průběhu sekund, je vhodné ponechat pro jejich rozmíchání tolik času, kolik je možné. Použití vláken FORTA-FI™ nevyžaduje žádný zvláštní postup čištění zařízení.
Působí vlákna FORTA-FI™ jakékoliv problémy při pokládce nebo hutnění?


Ne. Asfaltová směs s vlákny FORTA-FI™se pokládá i hutní stejným způsobem jako běžná směs bez vláken.
Zvýší dvojnásobná nebo trojnásobná dávka vláken také dvoj- nebo trojnásobně pevnost směsi?


Ne. Výzkum a řada úspěšných projektů v celém světě prokázaly, že doporučená dávka 0,5 kg vláken na tunu směsi je za naprosté většiny okolností optimální. Pokud se objeví situace, ve kterých může jiná dávka přinést výhody, je třeba to ověřit zvlášť pro každou aplikaci.
Jak jste spočetli úspory tloušťky a prodloužení životnosti?


Úspory materiálu i prodloužení životnosti byly zkalkulovány použitím obecně respektovaného programu pro navrhování povrchů vozovek MEPDG (Mechanistic Empirical Pavement Design Guide).
Jde o novou technologii?


První patent na tuto technologii získala FORTA Corp. v roce 1982 a použila ji úspěšně v mnoha projektech na celém světě. FORTA-FI™ je nejnovější generace vláken pro vyztužování asfaltových směsí a rozšiřuje jejich škálu na směsi vláken pro asfalt míchaný za horka (HMA), za tepla (WMA) a pro asfaltové směsi pro opravy za horka i za studena (PAT).
Lze vlákna FORTA-FI™ míchat v šaržových i kontinuálních obalovnách?


Ano, nový způsob balení zaručuje, že se vlákna FORTA-FI™ vždy rozmíchají rovnoměrně a úplně.
Jak dlouho trvá rozmíchání vláken FORTA-FI™ a rozmíchají se i při vysokých produkčních rychlostech?


Sáčky s FORTA-FI™ se vkládají ke kamenivu v suché fázi míchání, před přidáním tekutého asfaltu. Vlákna se rozmíchají rovnoměrně a úplně v několika sekundách při jakékoliv produkční rychlosti. Není tedy nutné prodlužovat typickou dobu míchání kameniva 7-12 sekund.
Jak může FORTA-FI™ uspořit primární náklady projektu?


Okamžité úspory jsou možné díky snížení tloušťky vrstev směsi až o 35% při zachování jejích mechanických vlastností. Další úspory jsou realizovány díky kratší době pokládky a hutnění, potřebou menšího počtu nákladních aut pro dopravu směsi, apod.
Jak může FORTA-FI™ uspořit náklady za celou životnost projektu?


Asfaltová směs vyztužená vlákny FORTA-FI™ ve stejné tloušťce jako běžně používaná směs vydrží o více než 50% déle. Delší životnost znamená menší nároky a náklady na údržbu, menší počet pokládek obrusné vrstvy za dobu životnosti projektu.
Jsou vlákna FORTA-FI™ k dispozici pouze pro směsi míchané za horka nebo jsou i pro směsi míchané za tepla a směsi pro opravy?


FORTA-FI™ je nejnovější generace vláknité výztuže pro asfaltové směsi a byla rozšířena na speciální produkty pro každý uvedený typ směsí. FORTA-FI™ je primárně určeno pro použití do HMA a WMA směsí. Pro studené asfaltové směsi dodáváme výztužná vlákna PAVE-AID™, které společnost FORTA vyvinula specificky pro tyto účely.
Musí výrobce směsi zvlášť odměřovat dávku vláken FORTA-FI™?


Ne, vlákna FORTA-FI™ jsou balena v polyetylenových (PE) sáčcích po dávkách na jednu tunu směsi (0,5 kg) a přidávají se do směsi včetně PE sáčku který se snadno a okamžitě v míchacím zařízení roztrhá a posléze roztaví.
Ve kterém místě a okamžiku je třeba vlákna FORTA-FI™ do směsi přidat?


Vlákna FORTA-FI™ se přidávají do směsi včetně PE sáčků ve kterémkoliv bodě míchání po přidání všech pevných komponentů a před přidáním tekutého asfaltového pojiva. Vzhledem k velké variabilitě existujících míchacích zařízení musí být specifický bod přidání vláken zvolen výrobcem směsi tak aby optimálně vyhovoval jeho procesu výroby. Zkušenosti však prokázaly, že vlákna FORTA-FI se rozmíchávají snadno a dokonale, a není nutné prodlužovat typickou dobu míchání kameniva 7-12 sekund.
Existují referenční projekty nebo případové studie prokazující úspěšnou aplikaci vláken FORTA-FI™?


V Česku bylo za posledních 5 let vyrobeno a s úspěchem položeno několik set tisíc tun asfaltové směsi s vlákny FORTA-FI™. Pozitivní zkušenost s ní mají všichni velcí hráči na českém sfaltovém trhu a více než polovina obaloven má zkoušky typu na směs s vlákny FORTA-FI™. Vybrané referenční projekty najdete v sekci "Projekty".
Jaký je rozdíl mezi vyztužením vlákny FORTA-FI™ a tkanými textiliemi nebo geomřížemi?


Jedním slovem zásadní. Asfaltová směs vyztužená vlákny FORTA-FI™ je vyztužena trojrozměrně a v celém objemu, zatímco textilie působí pouze dvojrozměrně. Trhliny mohou vznikat a vznikají kdekoliv ve směsi a v kterémkoliv směru. Vyztužení nemůže mít žádný účinek, pokud není přímo v místě vzniku trhliny. Geomříže jsou navíc velmi náročné na přesné a stabilní uložení, aby vůbec plnily svoji omezenou výztužnou roli. S vlákny FORTA-FI™ tato zdlouhavá manipulace na stavbě odpadá a možnosti chyby jsou eliminovány.
Lze směs vyztuženou vlákny FORTA-FI™ recyklovat?


Ano, zcela bez problémů. Ačkoliv vlákna v recyklovaném materiálu zůstanou, nemají na jeho zpracování a vlastnosti žádný vliv. Pro zachování výztužného účinku je vhodné do nové (recyklované) směsi přidat nová vlákna FORTA-FI™ v předepsané dávce.
Lze použití vláken FORTA-FI™ považovat za ekologicky odpovědné?


Ano, podobně jako použití směsí míchaných za tepla přináší z ekologického pohledu výhody proti směsím míchaným za horka, je směsi vyztužené vlákny FORTA-FI™ potřeba méně, což šetří přírodní zdroje, snižuje emise z obaloven, nákladních aut při přepravě směsi i ze strojů používaných při pokládce a hutnění.
Může FORTA Corp. v případě potřeby poskytnout technickou podporu?


FORTA Corp. i její distributoři poskytnou odběrateli veškeré technické informace a zkušenosti, které jsou k dispozici. Naše odbornost však spočívá v oboru návrhu a výroby vláken pro vyztužení asfaltových směsí, nikoliv v navrhování konkrétních receptur směsí a projekci silnic.
Existují nějaké programy, které by umožnily uživateli vyzkoušení vláken FORTA-FI™ bez rizika?


Každý investor zná plochy, kde je nutno obnovovat povrch příliš často, ale logistické problémy nebo omezený rozpočet neumožňují provádět tyto obnovy dobře a včas. Když se podíváte, v jakém rozsahu překonávají směsi s vlákny FORTA-FI™ vlastnosti běžných směsí, věříme, že zvážíte použití vláken FORTA-FI™ v těchto obtížných aplikacích i všech dalších projektech použití asfaltové směsi. Konkrétní možnost s vámi rádi prodiskutujeme.

SURFACE-EXT™

Proč používat v kalových postřicích a mikrokobercích SURFACE-EXT™?


Skleněná vlákna jsou pro kalové kryty a mikrokoberce ideální volbou díky svým vynikajícím vlastnostem. Vodě zcela odolné vlákno SURFACE-EXT™ má stejnou specifickou váhu jako kamenivo (agregát). Tyto vlastnosti zajišťují, že se vlákna rozmíchají rovnoměrně a nevytváří ve směsi shluky nebo nejsou vyplavena na povrch směsi, k čemuž mohou mít tendenci jiné typy syntetických vláken.
Proč používat SURFACE-EXT™ namísto konvenčních E-Glass vláken?


Portlandský cement a hydroxid uhličitý jsou extrémně korozivní a agresivně napadají povrch i molekulární strukturu konvenčních E-glass vláken. E-glass v důsledku korozivního prostředí v kalových (slurry) směsích a mikrokobercích rychle ztrácí schopnost dlouhodobého působení. Alkali Resistant (AR) vlákna (vlákna odolná alkáliím) jsou speciálně navržená vlákna, u nichž je do skelné hmoty přidán Zirkon (ve formě ZrO2). Původně byl tento typ materiálu vyvinut pro použití v betonu a maltových směsích aby byla zjištěna jeho stabilita v agresivním alkalickém prostředí. Někteří advokáti konvenčních vláken E-glass tvrdí, že AR Glass není zapotřebí, protože v kalových krytech a mikrokobercích není použito tolik portlandského cementu jako v betonu. Přesto, testy ukázaly že E-glass použitý v kalových krytech a mikrokobercích vykazuje okamžité poškození a korozi vláken. Vlákna SURFACE-EXT™ mají ve slurry a mikrokobercích následující výhody: 1. SURFACE-EXT™je odolný alkáliím a není závislý na žádném potahu. 2. Vlákno je skutečně zcela neutrální vůči vodě. 3. Při míchání se v míchacím zařízení uvolní velké množství jednotlivých jemných vláken, a tato vlákna nevystupují na povrch ani nemají negativní vliv na finiš povrchu. 4. Vlákna se výborně vážou se směsí slurry a mikrokoberce (interface minerál/minerál). 5. Vlákna nepředstavují žádné zdravotní riziko. Jsou bezpečná a snadno se vmíchávají do směsi. 6. Uživatelsky příjemná. Poznámka: Ne všechna vlákna z AR glass jsou rovnocenná. Odolnost skelných vláken vůči alkáliím závisí primárně na obsahu Zirkonu (ZrO2) ve skle. Čím vyšší je obsah zirkonu, tím vyšší je odolnost proti poškození alkáliemi. Vlákno SURFACE-EXT™ obsahuje minimálně 16% zirkonu, což poskytuje nejvyšší úroveň důvěry, že vlákna obstojí v dlouhodobém testu časem.